Giới thiệu khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Công nghệ thông tin

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C601

Điện thoại: (+84) 0270 3 828320

Website: http://fit.vlute.edu.vn

Email: cit@vlute.edu.vn

Các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thông tin

Chức năng – Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cơ sở vật chất

Văn phòng Khoa CNTT đặt tại phòng C601 (tòa nhà C 11 tầng)

Văn phòng Trung tâm Tin học đặt tại Kiốt 02 (cạnh cổng chính trường)

Hiện nay Khoa có 08 phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy thực hành với cấu hình cao, hiện đại;

01 phòng thực hành chuyên sâu về mạng, truyền thông và phần cứng;

01 phòng phục vụ công tác nghiên cứu của giảng viên.

Nhân sự

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Phan Anh Cang

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Giảng viên

cangpa@vlute.edu.vn

2

Nguyễn Văn Hiếu

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

Giảng viên

hieunv@vlute.edu.vn

3

Nguyễn Vạn Năng

Thạc sĩ

Giảng viên

nangnv@vlute.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

ngannn@vlute.edu.vn

5

Lê Hoàng An

Thạc sĩ

Giảng viên

anlh@vlute.edu.vn

6

Trần Thị Tố Loan

Thạc sĩ

Giảng viên

loanttt@vlute.edu.vn

7

Trần Thu Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

maitt@vlute.edu.vn

8

Trương Mỹ Thu Thảo

ThS.NCS

Giảng viên

thaotmt@vlute.edu.vn

9

Trần Thái Bảo

Thạc sĩ

Giảng viên

baott@vlute.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

yennth@vlute.edu.vn

11

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

ngantm@vlute.edu.vn

12

Lê Thị Hoàng Yến

ThS.NCS

Giảng viên

yenlth@vlute.edu.vn

13

Trần Hoài Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

hanhth@vlute.edu.vn

14

Lê Thị Hạnh Hiền

Thạc sĩ

 Giảng viên

hienlth@vlute.edu.vn

15

Nguyễn Thanh Hoàng

Cao học

Giảng viên

hoangnt@vlute.edu.vn

16

Trần Hồ Đạt

Thạc sĩ

Giảng viên

datth@vlute.edu.vn

17

Trần Thị Cẩm Tú

Thạc sĩ

Giảng viên

tuttc@vlute.edu.vn

18

Nguyễn Tấn Toàn

Kỹ sư

Giảng viên

toan_nt@vlute.edu.vn

19

Nguyễn Duy Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

phucnd@vlute.edu.vn

20

Trần Thanh Hiếu

Thạc sĩ

Giảng viên

hieutt@vlute.edu.vn

21

Trần Thị Lệ Thu

Cao học

Giảng viên

thuttl@vlute.edu.vn

22

Lê Quốc Lâm

Thạc sĩ

Giảng viên

lamlq@vlute.edu.vn