Đội ngũ giảng viên

TT Họ và Tên Trình độ Chuyên môn Chức vụ Chức danh Liên hệ
1 Phan Anh Cang Tiến sĩ Trưởng khoa Giảng viên cangpa@vlute.edu.vn
2 Nguyễn Văn Hiếu Thạc sĩ Phó trưởng khoa Giảng viên hieunv@vlute.edu.vn
3 Nguyễn Vạn Năng Thạc sĩ Giảng viên nangnv@vlute.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Nga Thạc sĩ Giảng viên ngannn@vlute.edu.vn
5 Lê Hoàng An Thạc sĩ Giảng viên anlh@vlute.edu.vn
6 Trần Thị Tố Loan Thạc sĩ Giảng viên loanttt@vlute.edu.vn
7 Trần Thu Mai Thạc sĩ Giảng viên maitt@vlute.edu.vn
8 Trương Mỹ Thu Thảo ThS.NCS Giảng viên thaotmt@vlute.edu.vn
9 Trần Thái Bảo Thạc sĩ Giảng viên baott@vlute.edu.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Yến Thạc sĩ Giảng viên yennth@vlute.edu.vn
11 Nguyễn Thị Mỹ Nga Thạc sĩ Giảng viên ngantm@vlute.edu.vn
12 Lê Thị Hoàng Yến ThS.NCS Giảng viên yenlth@vlute.edu.vn
13 Trần Hoài Hạnh Thạc sĩ Giảng viên hanhth@vlute.edu.vn
14 Lê Thị Hạnh Hiền Thạc sĩ  Giảng viên hienlth@vlute.edu.vn
15 Nguyễn Thanh Hoàng Cao học Giảng viên hoangnt@vlute.edu.vn
16 Trần Hồ Đạt Thạc sĩ Giảng viên datth@vlute.edu.vn
17 Trần Thị Cẩm Tú Thạc sĩ Giảng viên tuttc@vlute.edu.vn
18 Nguyễn Tấn Toàn Kỹ sư Giảng viên toan_nt@vlute.edu.vn
19 Nguyễn Duy Phúc Thạc sĩ Giảng viên phucnd@vlute.edu.vn
20 Trần Thanh Hiếu Thạc sĩ Giảng viên hieutt@vlute.edu.vn
21 Trần Thị Lệ Thu Cao học Giảng viên thuttl@vlute.edu.vn
22 Lê Quốc Lâm Thạc sĩ Giảng viên lamlq@vlute.edu.vn